E餴tim 蔺 Samsun 辵besi
 
YOKSUL 中RENC軱ERE VER軱MEYEN DESTEK 諾EL OKUL PATRONLARINA VER軱軾OR!

YOKSUL 中RENC軱ERE VER軱MEYEN DESTEK 諾EL OKUL PATRONLARINA VER軱軾OR!

27 Aral齥 2020 16:08 | 1841 kez okundu

YOKSUL Ö蠷ENC軱ERE VER軱MEYEN DESTEK ÖZEL OKUL PATRONLARINA VER軱軾OR!


Pandemi nedeniyle baat齦an uzaktan e餴tim sisteminde MEB'in gerekli ad齧lar atmamas sonucunda e餴timde f齬sat e㱮tsizli餴 artsa da, her geçen gün bu uçurumu daha da derinle⺶irecek yanl bir hamle daha yap齦maktad齬. Bunun son ve çarp齝 örneklerinden biri ise 25 Aral齥'ta Resmi Gazete'de sessiz sedas齴 yay齧lanan özel okullara ö餽enci bana maddi destekle ilgili bir düzenleme olmu⺶ur. 

Resmi gazetedeki bu tebli餰 göre, daha 4 milyonu a⺧齨 ihtiyaç sahibi çocu饀muza uzaktan e餴time kat齦abilmesi için tablet da瘕tamayan, internet altyap齭 olmayan yerle⺧elerdeki ö餽encilere bir çözüm sunamayan, devlet okullar齨齨 derslik ihtiyac/bina tamiri gibi ana sorunlar齨 çözemeyen, okullardaki temizlik malzemelerinin paras齨 bile velilerden toplayan MEB, özel okul sahiplerine ö餽enci bana 輑kokul 3 ve 4'üncü s齨齠 ö餽encileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci s齨齠 ile ortaö餽etim 10, 11 ve 12'nci s齨齠 ö餽encileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapacak.
 
Korona nedeniyle e餴timde ola餫nüstü bir sürece girilmi olmas齨a ra餸en kendisine "ola餫n" bir bütçe verildi餴nde itirazda dahi bulunamayan MEB'in, uzun zaman sonra ilk defa irade gösterdi餴 konunun bu olmas, çok say齞a yanda müteahhit ve AKP'linin de aralar齨da bulundu饀 özel okul sahipleri için harekete geçmesi de ayr齝a dikkat çekici olmu⺶ur.

Oysa AKP'nin 2016'da baat齪 2019'a kadar sürdürdüü ve 㱮mdi yeni düzenlemeyle tekrar baayaca瘕 anlalan bu uygulaman齨 㱮mdiye kadar devlete maliyeti yaklak 5.8 milyar TL gibi devasa bir mebla餯齬. 
Peki MEB'in 2020 bütçesinden bile fazla olan bu tutara neler yap齦abilirdi?

- Seçim öncesi söz verip sonra rafa kald齬齦an ö餽etmenlere 3.600 ek gösterge hakk teslim edilebilirdi. Hat齬lanaca瘕 üzere daha önce Milli E餴tim Bakan Ziya Selçuk, ö餽etmenlere 3.600 ek gösterge verilmesinin maliyetinin 5.2 milyar TL oldu饀nu ve bu tutar karlayamad齥lar齨 söylemi⺶ir. 辤mdi MEB'e sormak gerekir: E餴timin dinamosu olan ö餽etmenlere bulamad齨齴 tutar, özel okul sahiplerine pe⺧e çekmek için bu heveskarl齨齴 nedendir?

- At齦 durumdaki köy okullar tadilattan geçirilip, gerekti餴 yerlerde tekrar in edilerek çocuklar tamal e餴tim garabetinden ve tarikat okullar tehlikesinden kurtar齦abilirdi.

- Üniversite harçlar düürülebilir, özel okullara bir y齦da verilen parayla devlet üniversitelerindeki 5 ö餽encimizden 1'ine her gün ücretsiz yemek verilebilirdi. 

- Y齦ba itibariyle özel okullara ödenmesi kararla⺶齬齦an tutarla ihtiyaç sahibi,  neredeyse 4 milyon ö餽encimizin tablet/cep telefonu ve internet sa餷anarak, onlar齨 e餴timden daha fazla kopmas齨齨 önüne geçilebilirdi. Korona nedeniyle hijyen, daha da hayati bir kavram haline gelmi⺧en e餴timin yüz yüze devam edece餴 günlere haz齬l齥 olarak devlet okullar齨a kal齝 ve kadrolu temizlik personelleri atanabilir; Avrupa'daki okullarda kullan齦an hijyen cihazlar okullarda kullanmaya baanabilirdi.

Bu bilgiler 齨da MEB'e sesleniyoruz: Utanç veren sessizli餴nizi bozun. Yoksul ö餽encilerimizin ihtiyaçlar齨 karlay齪 onlar tekrar e餴time kazand齬mak, ö餽etmenlerin haklar齨 teslim etmek, devlet okullar齨 daha güvenli ve cazip hale getirmek yerine bütçenizi neden özel okul sahiplerini ihya etmek için kullanmaya karar verdi餴nizi kamuoyuna aç齥lay齨. 

(0) Yorum

G黺enlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar